Het bestuur van ‘SV de Vrijheid’ is er zich van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke ge­ge­vens we verzamelen als u zich aanmeldt, de website https://www.svdevrij­heidhoorn.nl en/of diensten van ‘SV de Vrijheid’ gebruikt, waarom we deze gegevens verza­melen en hoe ‘SV de Vrijheid’ hiermee haar gebruikservaring verbetert.

Het bestuur van ‘SV de Vrijheid’ respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de per­soonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ‘SV de Vrij­heid’ handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 volgens de Alge­mene Verorde­ning Gegevensbescherming (AVG).

 1. Wie is ‘SV de Vrijheid’?

         ‘SV de Vrijheid’ is een vereniging gevestigd te Hoorn en ingeschreven in het Handelsre­gister van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer: 40624556

 1. ‘SV de Vrijheid’ verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
 • zich in schrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere ac­tiviteit die ‘SV de Vrijheid’ aanbiedt;
 • een aankoop doet bij ‘SV de Vrijheid’;
 • zich aan meldt voor een nieuwsbrief van ‘SV de Vrijheid’;
 • een formulier in vult voor een ‘SV de Vrijheid’ dienst of informatieverstrek­king of een formu­lier invult waarin u verzoekt contact met ‘SV de Vrijheid’ op te nemen.
 1. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt ‘SV de Vrijheid’?

Wanneer u lid wordt van onze vereniging of u aanmeldt voor een van onze overige dien­sten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrek­ken:

Achternaam

Functie

Roepnaam

Adres + Postcode

Geboortedatum

Soort Lid

Aspirant sinds

Geboorteplaats

Telefoon

Baandienst voorkeur

Geslacht

Tussenvoegsel

Bardienst samen

IBAN en tenaamstelling

Verlof

Beroep

KNSA nummer

Verlofnummer

Bijz. Lid

Licentiedatum

Verwachte datum lid

Bijzonderheden

Lidnr

Voorletters

Email

Mobiel

Voornamen

Foto

Plaats

Op onze website https://www.svdevrijheidhoorn.nl kunt u zich inschrijven voor een even­tuele in­tro­ductie. Om u daarvoor aan te kunnen melden vraagt ‘SV de Vrijheid’ de vol­gende per­soons­ge­gevens.

Aanhef

Adres

Woonplaats

Geboorte datum

Voornaam

Postcode

E-mailadres

Achternaam

Telefoonnummer

Betalingswijze

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunc­tie op de web­­site https://www.svdevrijheidhoorn.nl, bewaren we die berichten.

Soms vragen wij u naar uw per­soon­lijke gegevens die voor de des­betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het moge­lijk uw vragen te verwer­ken en uw verzoeken te beant­woorden. De gegevens worden opge­­slagen op eigen beveiligde servers van ‘SV de Vrij­heid’ of die van een derde partij bin­nen Europa.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website https://www.svdevrijheidhoorn.nl optimaal te laten werken, wordt auto­matisch ge­­ge­ne­reerde informatie over uw gebruik van de website https://www.svdevrij­heidhoorn.nl ver­za­meld en ver­werkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aan­passingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pa­gina’s en het beveiligen van de web­site https://www.svdevrijheidhoorn.nl.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, ta­blet) dat uw ge­bruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te her­ken­nen), het type browser, het besturings­systeem dat u gebruikt, en de pagina's die u op web­si­te https://www.svdevrij­heidhoorn.nl bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de host­name die bij het IP-adres hoort, inlogsessie ge­gevens en gekozen waardes bij.

 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verza­melde infor­matie ge­bruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgron­den worden gebruikt:

 1. I. Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent om:
 2. II. Het gebruik van de website https://www.svdevrijheidhoorn.nl mogelijk te ma­ken;
 • III. Gebruik van de diensten van ‘SV de Vrijheid’ eventueel aan u te factureren;
 1. IV. De reguliere schietavonden door de vereniging georganiseerde wed­strijden bij te wonen;
 2. V. U te kunnen benaderen voor een eventuele functie in het bestuur of vrijwilligers­ploeg.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ‘SV de Vrij­heid’ om:

 1. VI. U informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van ‘SV de Vrijheid’ en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • VII. Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • VIII. De website https://www.svdevrijheidhoorn.nl te beveiligen, aan te passen en te ver­be­te­ren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gege­vens. Dit is nood­za­ke­lijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ‘SV de Vrijheid’ rust, zoals:

 1. IX. Informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestem­ming heeft gegeven
 2. X. Informatie over u te verstrekken aan derden op basis van wet- en/of regelgeving;
 3. XI. Het ophangen van uw foto (voor een duur van 3 maanden) op ons as­piranten­bord.

‘SV de Vrijheid’ wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dien­sten. Indien er bij­voor­beeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal ‘SV de Vrijheid’ dat aan u laten weten. Ook kan ‘SV de Vrijheid’ u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georgani­seerd.

Mocht u geen e-mailberichten van ‘SV de Vrijheid’ willen ontvangen, dan kunt u dit aan­geven door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarbij kunt u zich te allen tijde af­melden voor e-mails die ‘SV de Vrijheid’ stuurt door middel van een afmeld­link.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan ‘SV de Vrijheid’ in verband met de dien­sten van ‘SV de Vrij­heid’, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

‘SV de Vrijheid’ kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uit­drukkelijk met be­trek­king tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daar­voor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van ‘SV de Vrijheid’ en/of voor zover deze ge­gevens niet tot u per­soonlijk kunnen worden herleid (zoals au­tomatisch gegenereerde in­for­ma­tie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan: ‘SV de Vrijheid’ derden inschakelen om werkzaamheden uit te beste­den. Deze derden ver­werken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) ‘SV de Vrijheid’. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wan­neer het gunstige ge­volgen heeft voor de dienstverlening aan de leden. De leden van ‘SV de Vrij­heid’ zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van hun en uw gegevens te res­pecteren.

Ten slotte kan ‘SV de Vrijheid’ uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechts­zaak en/of in het geval zij dat noodza­kelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website https://www.svdevrijheidhoorn.nl kan hyperlinks bevatten waar­mee u de omgeving van ‘SV de Vrijheid’ verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. ‘SV de Vrijheid’ heeft geen zeggenschap over de diensten die op die website wor­den aangeboden. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten een ander privacy statement van toepassing is.

Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door ‘SV de Vrijheid’ wor­den verwerkt. ‘SV de Vrijheid’ accepteert geen enkele verant­woordelijkheid of aan­sprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) dien­sten en/of websites van anderen partijen.

 1. Hoelang bewaart ‘SV de Vrijheid’ persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan nood­zakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij ‘SV de Vrijheid’ verplicht is om op grond van wet­geving uw ge­gevens langer te bewaren, hanteert ‘SV de Vrijheid’ de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

 1. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. ‘SV de Vrijheid’ maakt gebruik van servers in Europa

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

‘SV de Vrijheid’ heeft passende technische en organisatorische maatregen ge­troffen om uw per­soonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe ‘SV de Vrijheid’ deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de vereniging of iemand anders van het be­stuur.

 1. Cookies

Via deze website https://www.svdevrijheidhoorn.nl kan ‘SV de Vrijheid’ ge­bruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekst­bestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden ge­bruikt om de website https://www.svdevrijheidhoorn.nl op een ge­bruiksvrien­delijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website https://www.svdevrijheidhoorn.nl.

 1. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij ‘SV de Vrijheid’ over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. ‘SV de Vrijheid’ zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hier­toe doen bij de voorzitter van de vereniging of iemand anders van het bestuur op voornoemd e-mail­adres. U kunt verzoeken dat ‘SV de Vrijheid’ uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of af­schermt. ‘SV de Vrijheid’ zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien ‘SV de Vrijheid’ uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsge­gevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dra­gen.

 1. Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden be­kend gemaakt op onze website https://www.svdevrijheidhoorn.nl en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Waar kunt u terecht met een klacht?

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met ‘SV de Vrijheid’ niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen ten aanzien van het bestuur van ‘SV de Vrijheid’, Postbus 55, 1687 ZH Wognum

 1. Vragen en feedback

‘SV de Vrijheid’ controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via de voorzitter van de vereniging of iemand anders van het bestuur of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt een en ander ook schriftelijk sturen naar het bestuur van ‘SV de Vrijheid’, Postbus 55, 1687 ZH Wognum

facebook_page_plugin