‘SV de Vrijheid’ maakt gebruik van cookies. Wij zijn verplicht om je te informeren over en jouw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website. ‘SV de Vrijheid’ en derden maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen over jouw bezoek en interesses. Dit helpt ons om onze website goed te laten functioneren, het gebruik te analyseren en zo nodig te verbeteren. Om door te gaan naar onze site dien je aan te geven of je de cookies accepteert. Je doet dit door op ‘OK’ te klikken. Meer informatie over cookies op ‘SV de Vrijheid’ vind je in onze uitgebreide privacyverklaring.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1, middelen ter bereiking van het doel

Verplichtingen van het bestuur

1. Het bestuur draagt zorg dat:

a) de aspirant leden de nodige basis instructie ontvangen.

b) de leden en jeugdleden in de gelegenheid worden gesteld zich verder te bekwamen.

2. In ieder geval mogen:

a) introducés‘s en jeugdleden A ( 12 t/m 15 jaar) slechts schieten onder de onmiddellijke leiding van een instructeur.

b) jeugdleden die de 16 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, in geen geval van vuistvuurwapens gebruik maken, tenzij met uitdrukkelijke in- en toestemming van de instructeurs.

3. Van het in lid 1, aanhef en onder a, en lid 2, aanhef en onder a en b, bepaalde kan het bestuur ontheffing verlenen, voorzover het aspirant-lid reeds over de vereiste basiskennis en vaardigheid beschikt.

 

Verplichtingen van de leden

4. De leden zijn verplicht regelmatig aan de oefeningen deel te nemen, en aan de wedstrijden voor zover het bestuur hun dat voorschrijft. Als regelmatige deelneming geldt het wettelijke aantal oefenavonden per jaar zo gelijkmatig mogelijk over het jaar verdeeld, behoudens gerechtvaardigde verhindering ter beoordeling van het bestuur. Alle leden van 18 jaar en ouder die langer lid zijn dan 6 maanden, zijn verplicht beurten als “baancommandant” uit te voeren. Zie ook art. 19 van dit reglement. Het bestuur zorgt dat een rooster tijdig aan de betreffende leden zal worden bekend gemaakt.

5. De leden nemen bij de oefenavonden en wedstrijden de daar voor geldende regels en gebruiken, en met name de veiligheidsregels, strikt in acht.

6. De leden zijn verplicht hun gegevens die bij de vereniging bekend zijn “up to date” te houden ! Adreswijzigingen, tel. nummers, e-mail adressen etc. moeten direct worden doorgegeven.

 

Deelneming door aspirant leden en introducés

7. Het bestuur onderwerpt aspirant leden ten aanzien van de oefeningen en wedstrijden zoveel mogelijk aan de voor de leden geldende regels, met dien verstande dat het kan verlangen dat zij op aangewezen schietavonden deelnemen, behoudens gerechtvaardigde verhindering.

8. Het bestuur onderwerpt introducés aan de voor de oefeningen en wedstrijden geldende regels en gebruiken, en met name de veiligheidsregels.

 

Artikel 2, kantine

1. De algemene vergadering kan besluiten dat de vereniging een kantine zal exploiteren.

Schietvereniging ‘de Vrijheid’ Hoorn

 

Artikel 3, leden, aspirant leden en introducés

De leden, aspirant leden en introducés.

1. Introducés zijn zij die zich opgeven om kennis te nemen van de schietsport en een introductiekaart kopen.

2. Aspirant-leden zijn zij die een verzoek om toetreding tot de vereniging hebben ingediend en als asp. lid of asp. jeugdlid zijn toegelaten tot de vereniging, mits aan de wettelijke eisen is voldaan.

3. Leden zijn zij die na een aspirantentijd van 6 maanden met toestemming van het bestuur overgaan naar de status van het volwaardig lidmaatschap.

 

Artikel 4, toelatingsprocedure

1. Iedereen die te kennen geeft lid te willen worden van de vereniging, kan tegen betaling één introductie in de schietsport krijgen, daarna besluit iemand om lid of geen lid te worden. Aspirant leden zullen onderwezen worden in wapenbeheersing, veiligheid en schiettechnieken. Een toegelaten aspirant-lid is verplicht na toetreding instructie lessen onder leiding van een instructeur te volgen. Schieten zonder begeleiding gebeurt pas na goedkeuring van de instructeur.

2. De aanmelding om als aspirant-lid of asp. jeugdlid toe te treden, wordt schriftelijk gedaan. Het formulier wordt door ouders, voogd of verzorgers mede ondertekend indien het een minderjarige betreft. Bij inlevering overlegt de aanvrager een drietal goed gelijkende pasfoto’s, een verklaring omtrent het gedrag (verplicht vanaf 16 jarige leeftijd) of een geldig verlof; plus het verschuldigde contributie bedrag.

3. Tegelijk met de inlevering van het aanmeldingsformulieren en het verschuldigde bedrag, ontvangt de aanvrager een inlogcode van de website om de statuten en reglementen der vereniging te kunnen inzien.

4. Het bestuur is bevoegd de aanvrager de kosten in rekening te brengen. Als de aanvrager wordt toegelaten, worden deze kosten met het inschrijfgeld verrekend.

5. Leden kunnen tegen de toelating bezwaar . De gemotiveerde bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, bezwaren die niet schriftelijk zijn ingediend, worden niet behandeld.

6. Niemand kan als asp. lid of asp. jeugdlid tot de vereniging worden toegelaten als:

a) het bestuur op deugdelijke gronden de verwachting heeft dat het aspirant lid niet over de nodige kennis en vaardigheid beschikt die voor een veilig gebruik van schietwapens vereist zijn;

b) er ten aanzien van het aspirant lid niet van zodanige eigenschappen, gedragingen of omstandigheden aan het bestuur is gebleken dat voor gebruik van de wapens; voor een ander doel dan de beoefening van schietsport, kan worden geducht.

7. Een aspirant-lid wordt na 6 maanden schriftelijk op de hoogte gesteld of hij/zij in aanmerking komt voor de status van een volwaardig lidmaatschap. Hiervoor moeten de instructielessen met positief resultaat zijn gevolgd. Het aspirant lid dient ook te beschikken over het gedrag en mentaliteit wat bij de schietsport past. Bij niet in aanmerking komen behoeft het besluit niet door het bestuur te worden gemotiveerd. (zie art. 6 lid 1 en 2 van de statuten)

 

Artikel 5, lidmaatschapbewijs

1. Ieder lid ontvangt z.s.m. na zijn/haar toelating een lidmaatschapbewijs.

2. Het bewijs, waaraan een pasfoto van het lid wordt gehecht, zal de volgende gegevens bevatten:

a) de namen, voornamen, plaats en het volledige adres van het lid;

b) zijn/haar lidmaatschapnummer;

c) de vermelding sinds wanneer hij/zij lid is;

d) andere gegevens waarvan het bestuur de vermelding op het bewijs van belang acht.

3. Het bewijs wordt door de secretaris ( eerste of tweede ) ondertekend.

4. Het betrokken lid dient op het bewijs zijn handtekening te zetten.

5. Het bewijs kan ook dienen om de betaalde jaarlijkse contributie aan te tekenen d.m.v. een jaarstempel of -sticker van de penningmeester.

6. Het lidmaatschapbewijs blijft eigendom van de vereniging en dient na het eindigen van het lidmaatschap te worden teruggegeven. De borg vervalt aan de vereniging bij het niet nakomen van deze regel.

 

Artikel 6, inbezitstelling van wijzigingsbladen

1. De leden worden, tegen de kostprijs, in het bezit gesteld van wijzigingsbladen met betrekking tot de statuten en reglementen, indien zij daar prijs op stellen.

 

Artikel 7, schade aan zaken der vereniging

1. Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van een verenigingseigendom, wordt geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebruikt of onder zijn berusting had, behoudens tegenbewijs door het betrokken lid. Het betrokken lid zal voor de eventuele schade verantwoordelijk worden gehouden.

2. De vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van/aan eigendommen van leden.

 

Artikel 8, disciplinaire maatregelen

1. Indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals bij de statuten is gesteld, te voldoen, als ook wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of handelt in strijd met de voor de oefeningen en wedstrijden geldende regels en gebruiken, dan wel zich bij de activiteiten der vereniging onordelijk gedraagt, kan hij/zij door het bestuur worden:

1) gewaarschuwd;

2) berispt;

3). beboet

4) uitgesloten van deelneming aan oefeningen van de vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden;

5) uitgesloten van deelneming aan wedstrijden van de vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden;

6) uitgesloten van deelneming en bijeenkomsten der vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden of

7) geschorst voor een periode van ten hoogste zes maanden.

2. De maatregelen, in het vorige lid genoemd onder 3, 4, 5 en 6 kunnen ook gecombineerd worden opgelegd.

3. Van een overeenkomstig het in de leden 1 en 2 bepaalde opgelegde maatregel staat het betrokken lid binnen een maand beroep open bij de commissie van beroep.

4. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of het dienstdoende bestuurslid, per direct het lid van verdere deelname aan de betreffende oefeningen, wedstrijd of bijeenkomst uitsluiten, en/of de toegang tot het terrein ontzeggen. Tegen zodanige maatregel staat geen beroep open.

 

Artikel 9. ledenadministratie

1.Door de zorg van het bestuur, en in het bijzonder van de secretaris ( eerste of tweede), wordt een goede ledenadministratie aangelegd.

2. De ledenadministratie omvat op zijn minst een systeem volgens de in de volgende leden te stellen regels.

3. Van ieder aspirant-, gewoon of jeugdlid wordt een kaart, met eventuele vervolgkaarten aangelegd, waaraan een pasfoto van het het lid wordt gehecht, en dat voorts de volgende gegevens, voor zover aanwezig, omtrent de betrokkene omvat:

a) zijn naam, voornamen, geboortedatum en geb. plaats, beroep, volledig adres, telefoonnummer en e-mail adres.

b) de datum waarop het lidmaatschap is aangevraagd, en na de beëindiging van zijn lidmaatschap de datum van beëindiging, en de reden daarvan;

c) zijn lidmaatschapsnummer;

d) het nummer van zijn KNSA schutterslicentie, en het eventuele verlof.

e) eventuele tegen de betrokkene getroffen disciplinaire maatregelen, zowel van de KNSA als van de vereniging;

f) indien de betrokkene tot lid van verdienste of erelid is benoemd, de vermelding daarvan, met aanduiding van de datum van de algemene ledenvergadering waarop dat gebeurd is;

g) eventuele functies welke de betrokkene in de vereniging of in het verband van de KNSA vervuld heeft, met vermelding van de data waarop hij die aangevangen of beëindigd heeft;

h) andere gegevens waarvan het bestuur de vermelding van blijvend belang acht, voor zover betrekking hebbend op het doel der vereniging.

4. Indien een aspirant lid als lid wordt afgewezen, dan wordt de kaart bewaard, nadat daarop vermeld is dat het aspirant-lid is afgewezen, met de datum van afwijzing.

 

Artikel 10, introducés

1. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot introductie van niet-leden.

2. De leden zijn bevoegd, onder hun verantwoordelijkheid, niet-leden te introduceren, mits zij van het bestuur de voorafgaande toestemming daarvoor hebben verkregen.

 

Artikel 11, begunstigers

1. De begunstigers ontvangen de jaarverslagen en, op hun verzoek, de jaarrekeningen en/of de statuten en reglementen.

2. Zij worden tot de manifestaties der vereniging uitgenodigd.

 

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12, jaarvergadering

Op de jaarvergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:

a) de notulen van de vorige jaarvergadering en van de eventueel tussentijds gehouden buitengewone vergaderingen;

b) het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;

c) de balans en de staat van baten en lasten betreffende het afgelopen boekjaar, met het verslag van de kascommissie en van de deskundige, indien deze aangewezen is;

d) de begroting voor het lopende boekjaar;

e) de vervulling van openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het bestuur, de commissie van beroep of door de algemene vergadering ingestelde commissies, een en ander voor zover in die vacatures niet reeds door een buitengewone vergadering is voorzien;

f) de benoeming van de kascommissie en beroepscommissie;

g) de voorstellen die het bestuur op de agenda plaatst;

h) de eventuele voorstellen van de leden ;

i) de rondvraag.

 

Voorstellen van de leden

1. De leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de jaarvergadering voorleggen.

2. Zodanige voorstellen moeten schriftelijk, door tenminste tien gewone of jeugdleden der vereniging ondertekend, uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.

3. Het bestuur voegt de voorstellen die voldoen aan de in lid 2 gestelde voorwaarden, aan de agenda toe.

4. Indien een voorstel niet aan de in lid 2 gestelde voorwaarden voldoet, is het bestuur wel bevoegd maar geenszins gehouden het aan de agenda toe te voegen.

5. Het in de vorige leden bepaalde is niet van toepassing op voorstellen waarvoor ter aanneming een gekwalificeerde meerderheid van de algemene vergadering vereist is.

 

HET BESTUUR

Artikel 13. Voorzitterschap en secretariaat

1. Een door de leden der vereniging overeenkomstig het bepaalde bij artikel 14 lid 4 der statuten, bijeengeroepen algemene vergadering kiest zelf haar voorzitter en secretaris.

2. Indien, in de gevallen van de voorafgaande leden, iemand tijdens de vergadering de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij voorzitter of secretaris van de algemene vergadering is, blijft hij niettemin die functie uitoefenen tot na afloop van de vergadering, tenzij hij anders verkiest of de vergadering anders beslist.

 

Artikel 14, rooster van aftreding

De leden van het bestuur treden ingaande de jaarvergadering van periodiek af volgens onderstaand rooster. Eerste jaar. voorzitter, eventuele vice-voorzitter en eventuele derde bijzitter Tweede jaar. secretaris, eventuele eerste bijzitter en eventuele vierde bijzitter Derde jaar. penningmeester, eventuele tweede bijzitter en eventuele vijfde bijzitter (de rangorde der bijzitters naar volgorde van benoeming) en vervolgens van voren af aan.

 

Artikel 15, voor beroep vatbare besluiten van het bestuur

1. Alvorens het bestuur een besluit neemt waartegen ingevolge de statuten of een reglement beroep op de commissie van beroep open staat, stelt het de betrokkene schriftelijk onder opgave van redenen, van zijn voornemen in kennis en het geeft hem de gelegenheid naar aanleiding daarvan te worden gehoord, waarbij tussen de oproeping en het tijdstip waarop het lid wordt gehoord een termijn van tenminste veertien dagen moet liggen tenzij onderling anders is overeengekomen.

2. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld op de zitting of op een nadere zitting getuigen of deskundigen naar voren te brengen.

3. De betrokkene mag zich, op eigen kosten, doen bijstaan door een advocaat, die in de gelegenheid wordt gesteld de zittingen bij te wonen, de getuigen en deskundigen vragen te stellen en de nodige opmerkingen te maken en schrifturen in te dienen.

4. De behandeling geschiedt met zodanige voortvarendheid als met inachtneming van het in de leden 1 t/m 3 bepaalde mogelijk is.

5. Het in de leden 1 t/m 3 bepaalde behoeft niet in acht te worden genomen indien het een besluit betreft tot ontzetting, uitsluitend gegrond op wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde gelden, nadat het lid vergeefs een termijn van tenminste 14 dagen is gegund teneinde alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6. Het bestuur besluit uiterlijk zes weken nadat de zaak voor beslissing gereed ligt.

7. Het besluit van het bestuur is met redenen omkleed; een afschrift daarvan wordt onverwijld aan het betrokken lid alsmede, indien het lid zich heeft doen bijstaan door een advocaat, aan diens advocaat toegezonden.

8. Indien het bestuur het in lid 4 of het in lid 6 bepaalde niet in acht neemt, kan het betrokken lid zich beklagen bij de commissie van beroep. Indien de commissie het beklag gegrond acht, kan zij, hetzij aan het bestuur een termijn stellen of zodanige opdracht ter afwikkeling van de zaak geven als zij dienstig zal achten, hetzij de zaak aan zich trekken.

9. Betreft het een besluit tot ontzetting, dan is het betrokken lid na de in het eerste lid bedoelde kennisgeving, gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geschorst, tenzij het bestuur een schorsing niet nodig acht dan wel de schorsing in de loop van de procedure of gedurende de beroepstermijn, zolang geen beroep is ingesteld, opheft. Van een afwijzing van een door de betrokkene gedaan verzoek om opheffing staat hem binnen een maand beroep open op de commissie van beroep. Met een afwijzing staat gelijk het niet geven van een beslissing binnen veertien dagen nadat het verzoek geacht moet worden ter kennis van het bestuur te zijn gekomen.

 

COMMISSIES, WERKGROEPEN EN TAKEN

Artikel 16, procedure van de commissie van beroep

Een commissie van beroep wordt jaarlijks benoemd tijdens de A.L.V. Zij bestaat uit twee leden + een bijzitter. De bijzitter moet eventuele belangenverstrengeling van commissieleden voorkomen.

1. Het beroep wordt ingesteld door een lid dat in beroep komt d.m.v. een aan de commissie gericht en ondertekend beroepschrift dat .

a) het bestreden besluit vermeldt, met opgave van de datum waarop dat gegeven is..

b) de gronden bevat waarop het beroep wordt ingesteld, en

c) het verzoek inhoudt het bestreden besluit te vernietigen. Een afschrift van het bestreden besluit en een afschrift van het beroepschrift worden bijgevoegd.

2. Het bepaalde in artikel 16 lid 1 omtrent het horen van het betrokken lid, alsook het bepaalde in de leden 2, 3 en 7 van dat artikel; zijn overeenkomstig van toepassing, met dien verstande, dat de commissie ook:

a) het bestuur of een vertegenwoordiger daarvan hoort, en

b) een afschrift van haar beslissing aan het bestuur en aan het bondsbureau der KNSA doet toekomen.

3. Op grond van het niet in acht nemen van het in lid 2 bepaalde wordt geen niet- ontvankelijk verklaring uitgesproken alvorens de commissie het betrokken lid heeft uitgenodigd het verzuim te herstellen en daaraan door het lid niet is voldaan.

4. Indien als gevolg van een omstandigheid die redelijkerwijs niet voor zijn rekening behoort te komen een lid verhinderd is geweest een beroep binnen de daarvoor in de statuten of dit huishoudelijk reglement bepaalde termijn in te stellen, wordt hij niettemin door de commissie in dat beroep ontvangen wanneer zij van oordeel is dat hij het heeft ingesteld zodra hem dat redelijkerwijs mogelijk was.

5. Hangende het hoger beroep ingesteld tegen een besluit tot ontzetting kan, als het betrokken lid geschorst is, de commissie te allen tijde de schorsing opheffen. Wordt een besluit tot ontzetting door de commissie vernietigd, en is het lid nog steeds geschorst, dan vervalt de schorsing van rechtswege en vindt voor zover mogelijk herstel in de vorige toestand plaats.

 

ARTIKEL 17, toelatingscommissie

1. Het bestuur stelt uit haar midden een toelatingscommissie in om het bestuur te adviseren omtrent de toelating van degenen die zich voor het lidmaatschap der vereniging hebben aangemeld.

2.De commissie stelt zich zoveel mogelijk op de hoogte van de antecedenten van het aspirant lid en tracht zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in zijn/haar persoonlijkheid, zulks voor zover vereist met het oog op het bepaalde in artikel 4 lid 7. Inlichtingen in dit verband worden over het aspirant lid echter niet ingewonnen noch bij de overheid, noch bij particulieren zonder dat daaromtrent eerst overleg met hem is gepleegd en hij daarvoor zijn toestemming heeft gegeven. Weigering van medewerking aan het inwinnen van zodanige inlichtingen kan een reden zijn om het aspirant lid niet als lid tot de vereniging toe te laten.

 

Artikel 18, verenigingsinstructeur(s)

1. Het bestuur stelt een of meer instructeurs aan om:

a) de aspirant leden de vereiste basiskennis en vaardigheid bij te brengen;

b) de leden verder te bekwamen, en

c) de deelnemers aan wedstrijden daarop deugdelijk voor te bereiden.

2. De instructeurs dienen bij voorkeur in het bezit te zijn van een diploma van een door de KNSA erkende opleiding.

 

Artikel 19, baancommandant/baandienst

1. Het bestuur wijst daartoe naar zijn mening in aanmerking komende leden aan om, volgens een daartoe op te maken rooster, bij toerbeurt baandienst te vervullen.

2. De aangewezenen zijn verplicht de functie te aanvaarden en uit te oefenen, behoudens wettige verhindering, ter beoordeling van het bestuur.

3. Bij het ontbreken van een baancommandant, wordt er niet geschoten op de 25m. baan. Op de 100m. baan fungeert een van de schutters als baancommandant.

4. Alle leden (excl. Jeugd t/m 17jaar) storten bij het aangaan van het lidmaatschap een, door het bestuur vastgesteld, bedrag in een “borg” pot. Als een opgeroepen baancommandant zonder geldige reden niet verschijnt en/of geen vervang(st)er heeft aangewezen of geregeld; dan wordt uit deze pot de invaller, die door het bestuur is verzocht de dienst waar te nemen, betaald. Dit borg bedrag dient door de overtreder terstond, d.w.z. bij het eerstvolgende verschijnen van de overtreder op de vereniging, weer te worden aangezuiverd tot het vast gestelde bedrag. Daarnaast wordt de overtreder een disciplinaire maatregel opgelegd, conform het gestelde in artikel 8, lid 1 sub 3 van dit HHR, welke gelijktijdig met de aanvulling van het boete borg bedrag, dient te worden voldaan voordat er weer geschoten mag worden. De hoogte van betaling aan de vervang(st)er en de disciplinaire maatregel worden elk jaar door het bestuur vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de leden d.m.v. publicatie op het mededelingenbord of op de website.

5. Alle leden worden betrokken bij het onderhoud van de verenigingseigendommen, wapens, gebouwen, terreinen, terreinafscheidingen en begroeiingen. Eén dag per jaar wordt elk lid geacht hiervoor beschikbaar te zijn, vrijstellingen zijn niet mogelijk tenzij door afkoop of vervangende werkzaamheden. Een driemaandelijks rooster wordt opgesteld en bekend gemaakt.

 

Artikel 20, wapencommissaris N.V.T.

Artikel 21 technische commissie

1. Het bestuur stelt een technische commissie aan uit de leden om onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, de baan en de technische inrichting daarvan bij voortduring in goede en bedrijfsklare staat te houden.

 

Artikel 22, jeugdcommissie

Het bestuur stelt een jeugdcommissie samen. De jeugdcommissie draagt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zorg voor organisatie, uitvoering en administratie van opvang, begeleiding, instructie, competitie, wedstrijden en bijzondere evenementen voor introducés en leden met een leeftijd van twaalf t/m zeventien jaar (jeugdleden). De commissie ziet toe op de schiettijden voor de jeugd.

Dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur. Om 21.30 hebben zij het pand verlaten

Vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur. Om 22.00 hebben zij het pand verlaten

 

Artikel 23, kantinecommissie

Het bestuur stelt een kantinecommissie samen om onder verantwoordelijkheid van het bestuur, de organisatie van de kantine te verzorgen en de gelden der kantine te beheren. Alcohol wordt alleen geschonken aan personen van 18 jaar en ouder.

 

Artikel 24, baliecommissie

1. Het bestuur stelt een baliecommissie samen. De baliecommissie draagt, onder verantwoording van het bestuur, zorg voor de daadwerkelijke organisatie, uitvoering en administratie van de balieactiviteiten, zoals inschrijving en registratie van schietbeurten, uitgifte van munitie en verenigings- wapens,toewijzen van banen, registratie en verwerking van competitie- of wedstrijdresultaten en directe begeleiding van baancommandanten of daarmee gelijkgestelde personen door de baliemedewerkers.

 

Artikel 25, ledencommissie

1. Het bestuur stelt een ledencommissie samen. De ledencommissie draagt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zorg voor opvang en eerste (administratieve) begeleiding van introducés. Zij geeft advies aan het bestuur, eventueel na het inwinnen van nadere informatie bij baliemedewerkers of baancommandanten, omtrent de toelating van nieuwe leden.

 

Artikel 26, betalingen etc.

1. De door leden en jeugdleden verschuldigde contributie e.d. moeten vóór de eerste maand van het nieuwe boekjaar (1 nov. – 31 okt.)of, als betaling in termijnen door de algemene vergadering is toegestaan; uiterlijk op de vervaldag van iedere termijn, zonder korting of schuldverrekening aan de vereniging worden voldaan.

Leden, welke op de contributie-vervaldag zitting hebben in het bestuur; zijn vrijgesteld van betaling van verenigingscontributie voor het nieuwe verenigingsjaar, behoudens de bondsbijdrage.

2. De voldoening geschiedt, ter keuze van het betrokken lid:

a) door contante betaling aan een bestuurslid van de vereniging.

b) door overmaking aan de vereniging, of

c) doordat de penningmeester der vereniging daarover bij het lid beschikt(machtiging).

3. De leden zijn verplicht bij de aanvang van het lidmaatschap op te geven welke van de hierboven genoemde wijzen van betaling zij verkiezen, en een verandering in hun keuze tijdig aan de penningmeester kenbaar te maken.

4. Indien de betaling plaats vindt door overmaking per bank of giro, dient , de kennisgeving van storting uiterlijk op de vervaldag in het bezit van de penningmeester te zijn.

5. De penningmeester of diens waarnemer verstrekt een kwitantie voor het contant betaalde bedrag.

6. Bij aanvang of beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het boekjaar vindt geen vermindering of teruggave van het verschuldigde bedrag plaats, tenzij het bestuur anders bepaalt.

 

Artikel 27, aanvraag verlof

1. Een verlofaanvraag tot verkrijging van een eigen wapen kan na een half jaar aspirant + een jaar (totaal 18 maanden)lidmaatschap worden ingediend bij het bestuur.

2. In het jaar voorafgaande aan de verlofaanvraag, dient men tenminste het wettelijke aantal schietbeurten te hebben en deel te hebben genomen aan de verenigingscompetitie; waarvan minimaal 10 met een kaliber waarin men een wapen wil aanschaffen.

3. Voor het bijschrijven van de volgende wapens, dient men eveneens een aanvraag bij het bestuur in te dienen.

© S.V.de Vrijheid-Hoorn febr. 2008

facebook_page_plugin