Inleiding

Er wordt van de volgende veronderstellingen uit gegaan:

 • Schietvereniging de Vrijheid beschikt op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
 • Schietvereniging de Vrijheid is een sportvereni­ging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
 • Schietvereniging de Vrijheid heeft een drank- en horecavergunning en wordt door de wet beschouwd als een horecalokaliteit waar ter plaatse tegen betaling alcoholhoudende drank wordt verstrekt;
 • Het bestuursreglement van Schietvereniging de Vrijheid bevat regels, die het waarborgen van een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • In het bestuursreglement van Schietvereniging de Vrijheid zijn paracommercie bepalingen opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van ‘SV de Vrijheid’ het bestuursreglement ‘Alcohol gebruik binnen onze vereniging’ vastgesteld

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende drank
  1. Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
  2. Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
 1. Sociale Hygiëne
 2. Met ‘Sociale Hygiëne’ wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan. dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In onze kantine gaat het niet alleen om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) maar ook om hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 3. Verder houdt ‘Sociale Hygiëne’ kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 1. Leidinggevenden
 2. Het bestuur van SV de Vrijheid wijst twee (bestuurs)leden, van ten minste 21 jaar, aan als leidinggevende. De leidinggevende zijn in het bezit van de verklaring ‘Sociale Hygiëne’, en staan als zodanig vermeld op de bijlage van de vergunning van de SV de Vrijheid.
 3. Er moet te allen tijde een leidinggevende of iemand met een certificaat ‘Verantwoord Alcohol Schenken’ aanwezig zijn.
 4. Wijzigingen in leidinggevenden worden binnen 2 weken doorgegeven aan de gemeente.
 1. Barvrijwilliger:
 2. Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de kantine uitvoert.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking worden de volgende wettelijke bepalingen nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden dienen in de kantine zichtbaar zijn.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur van ‘SV de Vrijheid’ heeft het bestuursreglement ‘Alcoholgebruik in onze kantine’ vastgesteld. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement wordt óf wijzigingen in het bestuursreglement worden ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 1. Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring ‘Sociale Hygiëne’ ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement ‘alcoholgebruik in onze kantine’ of een kopie hiervan is aanwezig in kantine.

Artikel 5 Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan leidinggevende, bar- en overige vrijwilligers tijdens de uitoefening van hun dienst.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan hen worden geweigerd.
 5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen: ‘100% Bob, 0% op’, ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
 6. Alcohol stimulerende prijsacties zoals ‘happy hour’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine van ‘SV de Vrijheid’ niet toegestaan.
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning en gelden van maandag tot en met vrijdag van 20.00 – 24.00 uur.
 2. Er wordt alleen tijdens de, door het bestuur vastgestelde openingstijden, van de vereniging, conform de drank- en horecavergunning alcohol, geschonken op de volgende tijden:
 • Dinsdag 00 – 22.30 uur
 • Woensdag 00 – 22.00 uur
 • Donderdag 00 – 22.00 uur
 • Vrijdag 00 – 23.30 uur
 1. Tijdens wedstrijden worden de tijdstippen waarop, conform de drank- en horecavergunning, alcohol wordt geschonken telkens bepaald door het bestuur van de ‘SV de Vrijheid’.
 2. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

Artikel 7 Kwalificatienormen barvrijwilligers

Voor onze barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud en staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd óf zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).
 2. Alle barvrijwilligers hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd. Een kopie van de behaalde certificaten IVA óf een registratielijst van de barvrijwilligers, die de instructie gevolgd hebben, dient in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8 Voorlichting

 1. De schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 6, lid a t/m d) en huis- en gedragsregels (artikel 5, lid a t/m h) worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur onderschrijft de reclamecode voor alcoholhoudende drank van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet is het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de kantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
 2. Klachten over de toepassing van dit bestuursreglement ‘Alcohol gebruik in onze vereniging’ (artikelen 1 tot en met 8) dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van het huishoudelijk reglement (artikel 8, lid 1 t/m 7). Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

Paragraaf 3 Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten

 1. SV de Vrijheid oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna in artikel b. en artikel c. bepaalde. SV de Vrijheid oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privésfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
 2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder artikel c. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
 4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de SV de Vrijheid aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 5. Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.