Inhoudsopgave

Artikel 1      Algemene bepalingen. 2

Artikel 2      Leden. 2

Artikel 3      Rechten van leden. 2

Artikel 4      Plichten van leden. 3

Artikel 5      Donateurs. 3

Artikel 6      Introducés. 4

Artikel 7      Het lidmaatschap. 4

Artikel 8      Lidmaatschapsbewijs. 5

Artikel 9      Schietpaspoort 6

Artikel 10    Ledenadministratie. 6

Artikel 11    Contributie. 7

Artikel 12    Schade aan zaken der vereniging. 8

Artikel 13    Disciplinaire maatregelen. 8

Artikel 14    Beroep. 9

Artikel 15    Kantine. 10

Artikel 16    Interne competitie. 11

Artikel 17    Veiligheid. 12

Artikel 18    Camerabewaking. 12

Artikel 19    Verenigingsinstructeur(s) 13

Artikel 20    Gebruik accommodatie. 13

Artikel 21    Aanvraag verlof 13

Artikel 22    Gedragsregels. 14

Artikel 23    Sociale media. 14

Artikel 24    Wijziging van het huishoudelijk reglement 15

Artikel 25   Duur en beëindiging van het bestuurslidmaatschap. 16

Artikel 26    Ingangsdatum.. 16

Artikel 1  Algemene bepalingen

1.1       Het huishoudelijk reglement is een nadere detaillering van en aanvulling op de statuten van ‘SV de Vrijheid’ en is voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd door de al­ge­me­ne le­denvergadering in juni 2019.

1.2       Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement

1.3       Anders dan voor de NV en de BV (art. 2:107 en 2:217 BW) kent het verenigingsrecht geen recht op informatie. Er is geen wettelijke grondslag voor een zelfstandig recht op informatie van een individueel lid van de vereniging.

1.4       Wettelijk is bepaald dat het de algemene ledenvergadering is die het be­stuur contro­leert op de uitvoering van haar taken.

1.5       De notulen worden indien gewenst aan de algemene ledenvergadering beschikbaar ge­steld als de algemene vergadering om de notulen vraagt, ook als er hierover niets in de statuten staat.

1.6       Het bestuur is belast met het uitleggen van de reglementen en beslist in alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien. Tevens kan het bestuur vrijstelling van reglemen­ten en voorschriften verlenen indien zij dit in het belang van de vereniging acht.

1.7       Door als lid toe te treden tot de vereniging gaat men akkoord met dit reglement.

Artikel 2  Leden

2.1       De vereniging bestaat uit:

 • Aspiranten;
 • Ereleden.
 • Jeugdleden;
 • Volwaardige leden;

2.2       Vanaf 12 jaar kan iemand als jeugdlid toetreden. Jeugdleden tot en met 15 jaar schie­ten:

 • onder de onmiddellijke leiding van een instructeur of een ervaren volwaardig schutter;
 • met klein kaliber grendelgeweer/karabijn of klein kaliber vuistvuurwapens;
 • in geen geval met een groot kaliber vuistvuurwapen.

Indien het jeugdlid over de vereiste basiskennis en vaardigheid beschikt kan het bestuur ontheffing verlenen voor de onder punt 2.2 genoemde voorwaarden.

Artikel 3 Rechten van leden

3.1       Alle leden hebben het recht:

 1. deel te nemen aan trainingen en (oefen)wedstrijden;
 2. deel te nemen aan discussie(s) in de algemene ver­ga­deringen;
 3. op vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald;
 4. voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is ge­hou­den deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken en over het resul­taat van de behandeling en/of het on­der­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft in­gediend.

3.2       Alleen volwaardige leden mogen deelnemen aan stemming(en) in de algemene ver­ga­deringen;

3.3       Ieder lid kan de secretaris verzoeken hem/haar de statuten, het huishou­delijk-, veilig­heids-, en het baanreglement, tegen de dan geldende kostprijs, als ‘hardcopy’ ter hand te stellen.

Artikel 4 Plichten van leden

4.1       Alle leden hebben de plicht zich, tijdens hun aanwezigheid op de vereniging, te houden aan de geldende veiligheidsregels en overige regels en gebruiken. Overtreding van de veiligheidsregels en overige regels en gebruiken kan leiden tot disciplinaire maatrege­len, zoals genoemd in artikel 13 van dit huis­houde­lijk reglement.

4.2       Alle leden hebben de plicht hun gegevens die bij de vereniging bekend zijn ‘up to date’ te houden. Adreswijzigingen, telefoonnummers, e-mail adressen etc. dienen zo snel mo­gelijk te worden doorgegeven. SV de Vrijheid is niet verantwoordelijk voor onvolle­dige of onjuiste handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op onjuiste of onvol­ledige gegevens.

4.3       Alle leden, die over een verlof beschikken, zijn verplicht minimaal 5 maal deel te nemen aan de jaarlijkse, door het bestuur, georganiseerde interne clubcompetitie. Zie ook ar­ti­kel 16, Interne competitie.

Artikel 5  Donateurs

De vereniging kent naast leden donateurs.

5.1       Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die, binnen het wettelijk ka­der, éénmalig of jaarlijks een geldelijke bijdrage storten of een bij­dra­ge leveren in natura. Bij een do­na­tie van een, op dat moment geldend bedrag, zijn zij gerechtigd, gedurende een jaar, een reclamebord in de kantine te hangen.

5.2       Donaties, subsidies, sponsorgelden, opbrengsten uit activiteiten en overige inkomsten komen altijd de vereniging toe.

5.3       Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft ) is het mogelijk dat, indien indicatoren daartoe aanleiding geven, de gevraagde dienst/transactie, zonder dat de donateur daarvan op de hoogte gesteld mag worden, via het meldportaal van de Financial Intelligence Unit – Nederland gemeld wordt.

5.4       Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die wel­ke hun in of krach­tens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

5.5       De vereniging is niet aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende In­stel­ling (ANBI). Toch kan de penningmeester van de vereniging, op ver­zoek van de donateur, een kwi­tan­tie van de donatie verstrekken. De verantwoording hiervan ligt geheel bij de dona­teur. ‘SV de Vrijheid kan hiervoor nooit de verantwoording dragen.

5.6       Donateurs ontvangen de jaarverslagen en krijgen, op hun verzoek, de jaarrekeningen en/of de statuten en reglementen, tegen de dan geldende kostprijs, toegezonden.

5.7       Donateurs kunnen, mits zij over de juiste papieren beschikken, deelnemen aan alle door de vereniging geor­ga­ni­seer­de evene­men­ten.

Artikel 6  Introducés

6.1       Introducés zijn zij die zich, via de site of met behulp van een afspraak, hebben aange­meld om kennis te maken met de schiet­sport.

6.2       Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot introductie van niet-leden.

6.3       Volwaardige leden zijn bevoegd, onder hun verantwoordelijkheid, niet-leden te in­tro­du­ce­­­ren, mits zij van het bestuur de voorafgaande toestemming daar­voor hebben ver­kre­gen.

6.4       Bij binnenkomst meldt een introducé zich aan de balie, vult het introductieformulier in en betaalt het geldende introductietarief. Daarna wordt hij/zij geïntroduceerd bij de in­structeur.

6.5       Introducés schieten altijd onder de onmiddellijke leiding van een in­struc­teur of een vol­waardig lid met klein kaliber grendelgeweer/karabijn of klein kaliber vuist­vuur­wa­pens.

6.6       Het lid dat de introducé meebrengt is te allen tijde verantwoordelijk voor deze en zorgt er­voor dat hij/zij op de hoogte is van de geldende regels binnen onze vereniging. In ge­val van aangebrachte schade is degene die de Introducé heeft mee­ge­bracht aan­spra­ke­lijk.

Artikel 7  Het lidmaatschap

7.1       De aanmelding voor het aspirant lidmaatschap geschiedt door een aanmeldingsformu­lier, de eigen verklaring en de privacyverklaring volledig en naar waarheid in te vullen en te onderteken. Voor junior aspirant leden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger.

7.2       Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke be­wijzen worden gestaafd. Het verzwijgen van relevante informatie kan gevolgen heb­ben voor het lidmaatschap.

7.3       Bij aanmelding heeft de betrokkene een wettelijke verplichting een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en drie goed gelijkende pasfoto’s te overleggen.

7.4       De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier, eigen verklaring en pri­vacyverklaring te worden voldaan.

7.5       ‘SV de Vrijheid’ verwerkt de verkregen gegevens conform de geldende privacy wet­ge­ving zoals geformuleerd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

7.6       De Vereniging verwerkt alleen persoonsgegevens, zoals zij die van de betrokkene(n), door het invullen van het aanmeldingsformulier, de eigen verklaring en de privacyver­klaring heeft verkregen.

7.7       De persoonsgegevens worden alleen verwerkt volgens de volgende omschreven recht­ma­tige 6 doelen/grondslagen, te weten:

 • Grondslag 1 — Algemeen belang of Openbaar gezag
 • Grondslag 2 — Gerechtvaardigd belang
 • Grondslag 3 — Toestemming
 • Grondslag 4 — Uitvoering overeenkomst
 • Grondslag 5 — Vitale belangen
 • Grondslag 6 — Wettelijke verplichting

7.8       Hoewel het bestuur zorgvuldig om gaat met de verstrekte gegevens is het bestuur niet verantwoordelijk indien zij op basis van foutieve informatie handelen.

7.9       De aanvraag voor het aspirantschap wordt na de officiële aanmelding kenbaar gemaakt door plaatsing van een foto met naam op het mededelingenbord in de kantine van SV de Vrijheid. De foto blijft 2 maanden hangen.

7.10     Ieder volwaardig lid kan gedurende deze 2 maanden, bij het bestuur, bezwaar maken tegen een kandidaat aspirant. De gemotiveerde bezwaren moeten schriftelijk wor­den ingediend bij het bestuur. Bezwaren die niet schriftelijk zijn ingediend, worden niet be­handeld.

7.11     Het aspirantschap duurt in principe 6 maanden maar kan door het bestuur maximaal 2 maal worden verlengd als blijkt dat de aspirant minder dan 7 schietbeurten, in 4 maan­den, heeft gemaakt. Het bestuur stelt de aspirant hiervan, in de vijfde maand, schrifte­lijk op de hoogte. De eerste verlenging geldt voor maximaal 2 maanden. De tweede verlenging geldt voor de periode van een maand.

7.12     Indien de aspirant, zelfs na de tweede verlenging en zonder redelijke uitleg, nog niet voldoende schietbeurten heeft kan zijn/haar lidmaatschap worden beëindigd.

7.13     Na een goedkeuring door het bestuur is een aspirant aangenomen als volwaardig lid van de vereni­ging. Het bestuur kan, zonder opgaaf van redenen, een aspirantschap wei­geren. De goedkeuring en/of afwijzing dient schriftelijk te gebeuren.

7.14     De aspirant download, bij toetreding, een exemplaar van de statuten, het huishou­de­lijk-, veiligheids-, en het baanreglement. Indien de aspirant geen mogelijkheid heeft iets te downloaden dan kan hij/zijde genoemde reglementen, tegen de dan geldende kost­prijs, als hardcopy krijgen.

7.15     Tegelijk met de inlevering van het aanmeldingsformulieren en betaling van het ver­schuldigde bedrag, ontvangt de aspirant een inlogcode voor de website en het pre­sen­tiesysteem.

7.16     Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als aspirant tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNSA.

Artikel 8  Lidmaatschapsbewijs

8.1       Het lidmaatschapsbewijs bestaat, na te zijn toegelaten, uit een KNSA pas, een schiet­pas­poort en een schietregister. Het schiet­paspoort en schietregister zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

8.2       Het schietpaspoort bevat minimaal de volgende gegevens:

 1. algemene bepalingen;
 2. verkort schiet- en veiligheidsreglement;
 3. een pasfoto;
 4. de namen, voornamen, plaats en het volledige adres van het lid;
 5. zijn/haar lidmaatschapsnummer;
 6. de vermelding sinds wanneer hij/zij lid is;
 7. andere gegevens waarvan het bestuur de vermelding op het bewijs van belang acht.

8.3       Het schietpaspoort wordt door de secretaris (1e of 2e ) en het aspirant lid onderte­kend.

8.4       In het schietpaspoort worden de verrichtingen van de schutter opgenomen. Wanneer een schutter een bepaalde activiteit onder de knie heeft ontvangt hij/zij hiervoor een stem­pel.

8.5       De eerste stempel die een schutter ontvangt is de stempel ‘Vrij schieten’. Het stempel krijgt de schutter als de trainer vindt dat de schutter voldoende vaardig is om zelfstan­dig te kunnen schieten.

8.6       De schutter is zelf verantwoordelijk er voor te zorgen dat alle noodzakelijke stem­pels in zijn/haar schietpaspoort staan. De secretaris verwerkt de, aan de stempels gekop­pelde resulta­ten, in NoNonSys Schietsport Registratie (NSR) systeem van onze vereni­ging;

8.7       De schutter is, voor een discipline, geblokkeerd in NSR indien hij/zij de vereiste stem­pels niet in zijn/haar schiet­paspoort heeft staan. NSR is in deze ‘leading’ tenzij de schut­ter kan aantonen dat zijn/haar gegevens niet goed in NSR zijn verwerkt. Het dienst­doende bestuurslid neemt hierin de uiteindelijke beslissing.

8.8       Bij verlies van het lidmaatschapsbewijs of een van de onderdelen daarvan zoals ge­noemd in artikel 8.1 kan bij de ledenadministratie, tegen de dan geldende kostprijs, of uit de borg een nieuw lidmaatschapsbewijs of onderdelen verkregen worden.

8.9       Het schietpaspoort blijft eigendom van de vereniging en dient na het eindigen van het lidmaatschap te worden teruggegeven. De borg (zie ook artikel 11.2 en 11.3) vervalt aan de vereniging bij het niet nakomen van deze regel.

Artikel 9  Schietpaspoort

9.1       Het schietpaspoort is het legitimatiebewijs van de houder bij schietoefeningen, schiet­wedstrij­den, ver­ga­deringen enz.

9.2       Het schietpaspoort vormt samen met het schiet­re­gis­ter één onverbrekelijk geheel.

9.3       Bij verlies van het schietpaspoort kan de houder te­gen betaling van dan geldende kost­prijs een duplicaat aanvragen.

9.4       Aan schietoefeningen en wedstrijden kan door de hou­der slechts worden deelgenomen tegen overleg­ging van zijn/haar geldig schietpaspoort aan de, wed­strijd­leiding.

9.5       Het schietpaspoort is slechts geldig:

 • indien de houder zijn of haar contributie volledig heeft voldaan en geen achter­stand heeft;
 • is voorzien van een stempel en handtekening.

Artikel 10 Ledenadministratie

10.1     Het bestuur zorgt voor een goede ledenadministratie aangelegd. De ledenadministratie dient te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (7.5 t/m 7.7).

10.2     Het systeem kan analoog of digitaal worden aangelegd. ‘SV de Vrijheid’ maakt in het ka­der van preventieve en reconstructie beveiligingsmaatregelen gebruik van beide sys­te­men.

10.3     Het systeem heeft van ieder aspirant-, volwaardig of jeugdlid een kaart/record, met even­­tuele vervolg­kaarten/records. De kaart/record bevat minimaal de volgende gege­vens:

AchternaamGeboortedatumSoort Lid
Adres + PostcodeGeboorteplaatsTelefoon
Aspirant sindsGeslachtTussenvoegsel
Bardienst samenIBAN en tenaamstellingVerlof
BeroepKNSA nummerVerlofnummer
Bijz. LidLicentiedatumVerwachte datum lid
BijzonderhedenLidnrVoorletters
EmailMobielVoornamen
PasfotoPlaatsWoonplaats
FunctieRoepnaam

10.4     Indien een aspirant lid als lid wordt afgewezen dan zijn de gegevens niet meer noodza­kelijk voor de genoemde gerechtvaardigde doelen in artikel 7.7 en worden de analoge gegevens vernietigd met behulp van een shredder, veiligheidsniveau P4 of hoger. De digitale ge­gevens worden gewist.

10.5     Wanneer een lid de vereniging verlaat dan worden de gegevens nog twee jaar bewaard en daarna vernietigd. Tenzij de gegevens deel uitmaken van de financiële administratie. In dat geval geldt de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Analoge gegevens worden ver­nie­tigd met behulp van een shredder, veiligheidsniveau P4 en de digitale gegevens wor­den gewist en overschreven met behulp van bijvoorbeeld CCleaner.

Artikel 11 Contributie

11.1     De leden betalen jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgesteld contri­butie. Daarbij kunnen leden in verschillende categorieën worden ingedeeld met ver­schillende tarie­ven.

11.2     Naast de contributie storten alle leden (met uitzondering van onze Jeugdleden t/m 17 jaar) bij het aangaan van het lidmaatschap een, door het bestuur vastgesteld, bedrag in een ‘borg’ pot. De borg kan worden aangewend om:

 • beschadigingen, veroorzaakt door de schutter te kunnen herstellen;
 • achterstallige schulden (KNSA lidmaatschap, barbetalingen) van leden te voldoen;
 • dekking van de kosten die gemaakt moeten worden indien iemand zijn lidmaat­schapskaart, schietpaspoort en register kwijt is.

11.3     Een aangebroken borg dient door de veroorzaker direct, dat wil zeggen bij het eerst­volgende verschijnen van de veroorzaker op de vereniging, weer te worden aangezui­verd tot het vast gestelde bedrag. Wanneer het een verwijtbaar feit betreft kan het bestuur beslissen een extra boete van maximaal 25% op te leggen.

11.4     De volledig verschuldigde contributie (+ KNSA bondsgeld) dient vóór 31 december voor­afgaand aan het nieuwe verenigingsjaar te worden voldaan. Bij betaling in termijnen wordt de helft van de verschuldigde contributie (+ KNSA bondsgeld) vóór 31 december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar voldaan. De overige contributie dient vóór 1 maart van het nieuwe verenigingsjaar voldaan te zijn.

11.5     Indien de betaling plaats vindt door overmaking per bank of giro, dient, de kennisge­ving van storting uiterlijk op de vervaldag in het bezit van de penningmeester te zijn.

11.6     Ereleden en leden, welke op de contributie vervaldag zitting hebben in het bestuur zijn, behoudens de bijdrage aan de KNSA, vrijgesteld van betaling van verenigingscontributie voor het nieuwe verenigingsjaar.

11.7     In bijzondere gevallen kan het bestuur voor een door het bestuur te bepalen tijdsduur aan een lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van zijn geldelijke verplichtingen verle­nen.

11.8     Indien iemand in de loop van het jaar lid wordt, stelt de penningmeester het bedrag over dat jaar verschuldigde contributie vast aan de hand van het aantal resterende maanden.

11.9     Bij aanvang of beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het jaar vindt geen ver­mindering of teruggave van het verschuldigde bedrag plaats, tenzij het bestuur an­ders bepaalt.

11.10   Indien een lid na herhaald om betaling te zijn verzocht niet aan zijn/haar financiële ver­plichting voldoet, kan het bestuur besluiten over te gaan tot ontzegging van toegang tot de vereniging en de haar activiteiten.

11.11   Het lid wordt zolang de financiële claim voortduurt in NSR geblokkeerd.

11.12   Alle in- en buitengerechtelijke kosten, voorvloeiend uit het niet of niet tijdig vol­doen aan de verplichting tot contributiebetaling, komen voor rekening van het betref­fende lid.

Artikel 12 Schade aan zaken der vereniging

12.1     Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereni­ging aangerichte schade. Ter voldoening van de schade kan geheel of gedeeltelijk de borg (artikel 11.2) worden gebruikt.

12.2     Schade aan afgestelde wapens door bijvoorbeeld het vizier eigenhandig te veranderen. Kan extra worden bestraft met een boete die door het bestuur wordt vastgesteld.

12.3     Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van een verenigingseigendom, wordt geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebruikt of onder zijn berusting had, behoudens tegenbewijs door het betrokken lid. Het betrokken lid zal voor de eventuele schade verantwoordelijk worden gehouden.

12.4     ‘SV de Vrijheid’ is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van/aan eigen­dommen van leden.

12.5     Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door ‘SV de Vrijheid’ kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld tenzij door hen veroor­zaakt.

Artikel 13 Disciplinaire maatregelen

13.1     Indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals bij de statuten is gesteld, te voldoen, alsook wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereni­ging niet nakomt of handelt in strijd met de voor de oefeningen en wedstrijden gel­dende regels en gebruiken, danwel zich bij de activiteiten der vereniging onordelijk ge­draagt, kan hij/zij door het bestuur worden:

 1. gewaarschuwd;
 2. berispt;
 3. beboet;
 4. uitgesloten van deelneming aan oefeningen van de vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden;
 5. uitgesloten van deelneming aan wedstrijden van de vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden;
 6. uitgesloten van deelneming en bijeenkomsten van de vereniging voor een periode van ten hoogste zes maanden;
 7. geschorst voor een periode van ten hoogste zes maanden.

13.2     De maatregelen, in het vorige lid genoemd onder 13.1c, 13.1d, 13.1e en 13.1f kunnen ook gecombineerd worden opgelegd.

13.3     De disciplinaire maatregelen worden altijd schriftelijk aan de betrokkene(n) verteld en in het persoonlijke NSR dossier vastgelegd.

13.4     Tegen een bepaalde opgelegde maatregel zoals genoemd in de artikelen 13.1 en 13.2 kan een lid binnen een maand schriftelijk in beroep gaan bij de commissie van beroep.

13.5     In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of het dienstdoende bestuurslid, per direct het lid van verdere deelname aan de betreffende oefeningen, wedstrijd of bijeenkomst uitsluiten, en/of de toegang tot het terrein ontzeggen. Tegen zodanige maatregel staat geen beroep open.

Artikel 14 Beroep

14.1     Alvorens het bestuur een besluit neemt waartegen ingevolge de statuten of een regle­ment beroep op de commissie van beroep open staat, stelt het de betrokkene schrifte­lijk onder opgave van redenen, van zijn voornemen in kennis en het geeft hem de gele­genheid naar aanleiding daarvan te worden gehoord, waarbij tussen de oproeping en het tijdstip waarop het lid wordt gehoord een termijn van ten minste veertien dagen moet liggen tenzij onderling anders is overeengekomen.

14.2     De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld op de zitting of op een nadere zitting getuigen of deskundigen naar voren te brengen.

14.3     De betrokkene mag zich, op eigen kosten, doen bijstaan door een advocaat, die in de gelegenheid wordt gesteld de zittingen bij te wonen, de getuigen en deskundigen vra­gen te stellen en de nodige opmerkingen te maken en schrifturen in te dienen.

14.4     De behandeling geschiedt met zodanige voortvarendheid als met inachtneming van het in de leden 14.1 t/m 14.3 bepaalde mogelijk is.

14.5     Het in de leden 14.1 t/m 14.3 bepaalde hoeft niet in acht te worden genomen indien het een besluit betreft tot ontzetting, uitsluitend gegrond op wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde gelden, nadat het lid vergeefs een termijn van ten minste veertien dagen is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

14.6     Het bestuur besluit uiterlijk zes weken nadat de zaak voor beslissing gereed ligt.

14.7     Het besluit van het bestuur is met redenen omkleed; een afschrift daarvan wordt aan het betrokken lid alsmede, indien het lid zich heeft doen bijstaan door een advocaat, aan diens advocaat toegezonden en in het persoonlijke dossier vastgelegd.

14.8     Indien het bestuur het in lid 14.4 of het in lid 14.6 bepaalde niet in acht neemt, kan het betrokken lid zich beklagen bij de commissie van beroep. Indien de commissie het be­klag gegrond acht, kan zij, hetzij aan het bestuur een termijn stellen of zodanige op­dracht ter afwikkeling van de zaak geven als zij dienstig zal achten, hetzij de zaak aan zich trekken.

14.9     Betreft het een besluit tot ontzetting, dan is het betrokken lid na de in het eerste lid bedoelde kennisgeving, gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep ge­schorst, tenzij het bestuur een schorsing niet nodig acht dan wel de schorsing in de loop van de procedure of gedurende de beroepstermijn, zolang geen beroep is ingesteld, opheft. Van een afwijzing van een door de betrokkene gedaan verzoek om opheffing staat hem binnen een maand beroep open op de commissie van beroep. Met een af­wijzing staat gelijk het niet geven van een beslissing binnen veertien dagen nadat het verzoek geacht moet worden ter kennis van het bestuur te zijn gekomen.

Artikel 15 Kantine

15.1     Het clubgebouw herbergt een kantine, keuken, bestuurskamer, vergaderkamer, op­slag­ruimtes, schietbanen en toiletruimten.

15.2     De openingstijden van de kantine voldoen aan de gestelde tijden conform de drank – en horecavergunning. Door het bestuur kunnen andere openings- en sluitingstijden worden vastgesteld. Er wordt alleen tijdens de door het bestuur vastgestelde openings- en sluitingstijden van de vereniging alcohol geschonken aan personen ouder dan 18 jaar. De keuken sluit een half uur voor de vastgestelde sluitingstijden.

15.3     Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezigen jon­­ger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken

15.4     Tijdens wedstrijden worden de tijdstippen waarop, conform de drank- en ho­re­ca­ver­gun­ning, alcohol wordt geschonken telkens bepaald door het be­stuur van de ‘SV de Vrijheid’. Ook kan het bestuur, bij speciale ge­le­gen­heden bijvoorbeeld tijdens een ‘Open dag’, beslissen helemaal geen alcohol te schen­ken.

15.5     Het nuttigen van alcohol, voor het schieten kan niet worden getolereerd. Dit brengt de veiligheid in gevaar. Ook na het schieten gaat het bestuur ervan uit dat er met ma­te ge­dronken wordt en gaan wij uit van de veronderstelling dat ieder lid onder het wette­lijk minimum blijft. Dit geldt niet alleen voor automobilisten maar ook voor de leden die met de fiets, brom­mer, scooter of motor komen.

15.6     De openingstijden van de schietbanen voldoen aan de gestelde tijden conform de ge­bruikersvergunning en zijn te vinden op de website en in het verenigingsgebouw. Door het bestuur kunnen andere openings- en sluitingstijden worden vastgesteld. Het club­gebouw is een half uur van te voren geopend. Het 100/50 meter rooster ligt op de balie en is in te zien via onze website.

15.7     Alle jeugdleden en jeugdige introducees (12 t/m 17 jaar) dienen op de schietavonden om uiterlijk 21.30 uur het pand te hebben verlaten. Het bestuur kan op een van de avonden ontheffing verlenen tot 22.00 uur.

15.8     Kinderen, onder de 12 jaar, van leden die willen schieten zijn welkom mits de:

 • ouders de kinderen gedurende de hele tijd begeleiden. Het kan dus niet zo zijn dat ouders schieten terwijl hun kind alleen in de kantine zit;
 • de kinderen de vereniging hebben verlaten voor de tijd genoemd in artikel 15.7 van dit huishoudelijk reglement;
 • kinderen niet op de schietbaan komen.

15.9     Volgens de hygiënecode (1 april 2016) is: “Het is niet toegestaan om normale huisdie­ren toe te laten in ruimtes waar eten en drinken wordt genuttigd, bereid of opgesla­gen.” Dat be­tekent dat met uitzondering van geleide c.q. assistentiehonden huisdieren in de vereni­ging niet zijn toegestaan.

15.10   In de keuken en kantine worden producten bereid en verkocht volgens de richtlijnen van de Hygiënecode van de Voedsel Waren Autoriteit (VWA).

15.11   De barvrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over aller­genen aan leden en bezoekers die daarom vragen. Dit kan gebeurt door:

 • onze leden en bezoekers te informeren door het samenstellen van een lijst met alle producten, waarop icoontjes staan van de aanwezige allergenen;
 • op de bar en op de tafels een aankondiging neerzetten met bijvoorbeeld de tekst: “Heeft u een allergie of vragen over de door ons verkochte producten? Meld het ons”. Wij infor­meren u dan welke allergenen deze producten bevatten.

Artikel 16 Interne competitie

16.1     ‘SV de Vrijheid’ organiseert voor haar leden elk jaar een interne competitie. De com­pe­ti­tie staat in principe open voor alle leden en aspiranten die vrij (zie ook artikel 8.5) mogen schieten.

16.2     Alle volwaardige leden, die in het bezit zijn van een verlof, zijn verplicht deel te nemen aan de clubcompetitie (zie Bijzonder deel CWM, punt 2/2.1 Al­ge­meen/certificering punt 7).

16.3     Als, door de KNSA, gecertificeerde vereniging ziet het bestuur erop toe dat de verlof­houders, per kalenderjaar, aan ten minste één van de disciplines binnen de interne competitie deel­ne­men óf buiten de vereniging meedoen aan meerdere officiële wed­strijden.

16.4     De wettelijke verplichting bestaat uit ten minste:

 • 5 wedstrijden binnen één discipline van de clubcompetities;
 • minimaal 3 externe wedstrijden aantoonbaar via deelname bewijzen of ranking lijst (con­form het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, hoofdstuk 21);
 • deelname aan on­ze interne ‘Action shooting’ (steel plates) en service pistool Wed­strijden.

16.5     Deelname aan de interne competitie of externe wedstrijd wordt tevens als schietbeurt geteld.

16.6     De interne competitie en externe wedstrijden worden geschoten op verschillende da­gen.

16.7     Bij 5 interne schietbeurten in de competitie is er voldaan aan de wettelijke eisen maar komt men niet in aanmerking voor een plaats op het podium. Daarvoor moet de volle competitie geschoten worden. Die bestaat uit 12 beurten waarvan de beste 10 tellen.

16.8     Er mag worden deelgenomen aan een interne competitie bij een andere schietsport­vereniging. Dit moet wel aan het einde van het kalenderjaar aan het bestuur kunnen aangetoond worden.

16.9     Schutters, met verlof, die niet aantoonbaar deelnemen aan een clubcompetitie binnen of bui­ten de vereniging kunnen uiteindelijk het lidmaatschap van de vereniging en daar­mee hun ver­lof verliezen.

16.10   Er wordt geschoten op wedstrijdkaarten die aan de balie verkrijgbaar zijn. De wedstrijd­kaarten worden door de baliemedewerker voorzien van een datumstempel. Afhankelijk van de discipline krijgt de deelnemer 3 of 4 kaarten en een ongestempelde proefkaart.

16.11   De kaarten worden gewaardeerd door de schutter zelf. Het uiteindelijke resultaat no­teert de schutter in het competitieboek. De kaarten worden door de schutter gedu­rende het competitiejaar zelf bewaard. De kaarten kunnen worden opgevraagd bij twij­fel.

16.12   De organisatie van de clubcompetitie publiceert maandelijks een overzicht van de (tus­sen) resultaten. Deze worden opgehangen op het mededelingenbord in de kantine.

Artikel 17 Veiligheid

17.1     ‘SV de Vrijheid stelt de veiligheid van onze leden en bezoekers centraal. Daartoe heeft ‘SV de Vrijheid’ een aantal bedrijfshulpverleners opgeleid om bij spoedgevallen en cala­miteiten als bedrijfshulpverlener (BHV) hulp te kunnen bieden. De bedrijfshulpverleners worden jaarlijks bijgeschoold om hun geldige certificeren te houden.

17.2     ‘SV de Vrijheid’ beschikt ook over een gecertificeerde verenigingsveiligheidsfunc­tio­na­rissen die belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor de vei­­lig­heid en het naleven van het Baan­reglement. De verenigingsveiligheidsfunctionaris is gedurende de activiteiten op de ver­eni­ging aanwezig, houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en hand­haaft de voor­schriften en reglementen.

17.3     Binnen de vereniging gelden veiligheidsvoorschriften, die bedoeld zijn ter preventie van brand of ongevallen. Iedereen is verplicht deze veiligheidsvoorschriften strikt op te vol­gen.

17.4     ‘SV de Vrijheid’ zorgt voor de nodige (verplichte) veiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan AED, blusapparatuur, nooduitgangen, verbanddozen, jaarcon­tro­les, enzovoorts. Zorg dat ook jij weet waar de benodigde spullen te vinden zijn.

17.5     Indien er materiaal wordt gebruikt, zorg er dan altijd voor dat dit gemeld wordt zodat een en ander weer aangevuld kan worden zodat niemand misgrijpt.

17.6     Bij calamiteiten dienen alle leden en bezoekers het pand zo snel mogelijk te verlaten.

17.7     Bij een ongeluk dient altijd onmiddellijk de bedrijfshulpverlener gewaarschuwd te wor­den. Volg altijd zijn/haar instructies op.

17.8     Indien je eventueel getuige bent van een ongeluk, ben je verplicht om medewerking te verlenen aan het mogelijke onderzoek dat hierop volgt

17.9     ‘SV de Vrijheid zorgt, wanneer dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is (bijvoorbeeld lood scheppen), voor de persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer dit voor jou geldt, dan ben je verplicht deze beschermingsmiddelen te gebruiken.

17.10   We willen graag ongelukken voorkomen. Als er zaken zijn waarvan je denkt dat die niet goed geregeld of niet veilig zijn, kun je dat altijd melden. Ideeën en voorstellen over hoe het nog beter kan, zijn van harte welkom!

Artikel 18 Camerabewaking

18.1     In en rond ‘SV de Vrijheid’ maken we gebruik van camera’s om de veiligheid te bewaken en de eigendommen van de leden te beschermen. De beelden mogen alleen gebruikt worden bij calamiteiten om ongeregeldheden te bewijzen.

18.2     Het cameratoezicht zal zich beperken tot openbare ruimtes

Artikel 19 Verenigingsinstructeur(s)

19.1     Het bestuur stelt een of meer verenigingsinstructeurs aan om de:

 1. a) aspirant leden de vereiste basiskennis en vaardigheid bij te brengen;
 2. b) leden verder te bekwamen;
 3. c) deelnemers aan wedstrijden daarop deugdelijk voor te bereiden.

19.2     De verenigingsinstructeurs dienen bij voorkeur in het bezit te zijn van een diploma van een door de KNSA erkende opleiding.

19.3     De verenigingsinstructeur kan als enige de in artikel 8.5 genoemde stempel zetten in het schietpaspoort.

Artikel 20 Gebruik accommodatie

20.1     Elk lid gebruikt alles met zorg en brengt geen vernielingen aan.

20.2     Gebreken in de accommodatie of van benodigde materialen worden zo spoedig moge­lijk aan heb bestuur doorgegeven.

20.3     Na afloop van de schietavonden, training(en), (oefen)wedstrijden worden de gebruikte materialen te­rug geplaatst op de daarvoor afgesproken plekken.

20.4     De schietbanen dienen schoon te worden achtergelaten.

20.5     Een ieder draagt er zorg voor dat afvalmaterialen in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.

Artikel 21 Aanvraag verlof

21.1     Een verlofaanvraag tot verkrijging van een eigen wapen kan na een half jaar aspirant en een jaar lidmaatschap (totaal 18 maanden) worden ingediend bij het bestuur.

21.2     De datum van ingang van het lidmaatschap, blijkende uit de administratie van de ver­eniging, is niet de datum van ingang van het aspirant lidmaatschap of de ballotagetijd, maar de datum waarop de overgang plaats vond van aspirant lidmaatschap tot gewoon lidmaatschap.

21.3     In het jaar voorafgaande aan de verlofaanvraag dient men:

 • tenminste het wettelijke aantal schietbeurten van 18 te hebben gehaald. Het aan­tal schietbeurten toont men aan door voldoende stempels in het schietregister te hebben staan;
 • te hebben deelgenomen aan de interne competitie;
 • minimaal 10 schietbeurten te hebben geschoten met het kaliber waarin men een wapen wil aanschaffen.

21.4     Nadat de schutter aan de gestelde eisen uit artikel 21.3 heeft voldaan kan de vereniging het WM3-formulier medeondertekenen.

21.5     De invulling en de medeondertekening zullen in de regel worden gedaan door de voor­zitter of de secretaris, maar het bestuur kan voor deze taak ook een of meer van de andere bestuursleden aanwijzen;

21.6     Indien het om een eerste verlof gaat dient de schutter een afspraak te maken bij de afdeling korpscheftaken voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek moeten de onder­staand papieren worden overlegd:

 • 2 recente pasfoto’s;
 • WM3 (getekend en gestempeld door ‘SV de Vrijheid’)
 • Optiebon/overdrachtsformulier
 • KNSA licentie
 • Lidmaatschap vereniging (schietpaspoort)
 • Schietboekje
 • Geldig legitimatiebewijs
 • WM32 inlichtingenformulier

Artikel 22 Gedragsregels

22.1     Van ieder lid, introducé, bezoeker en ander, die bij ‘SV de Vrijheid’ betrokken is, ver­wachten we respectvol gedrag naar de anderen;

22.2     Binnen onze vereniging wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag – op welk niveau dan ook – niet geaccepteerd.

22.3     Het overmatig nuttigen van alcohol tijdens de openingstijden van de kantine evenals het verkeren onder invloed van drugs (verdovende middelen) is niet toegestaan.

22.4     Roken (tabakswet — 1 juli 2008) is alleen toegestaan op het overkapte terras. Binnen de vereniging is het niet toegestaan. Ook toiletten, banen, vergaderkamers, etc. vallen hieronder. De vereniging verkoopt geen tabaksproducten.

22.5     In principe worden alle genuttigde consumpties contant of elektronisch afgerekend. Leden die op rekening drinken zorgen ervoor dat hun rekening niet te hoog oploopt. Het bestuur kan een plafond in stellen. Zodra dit bereikt is dient er eerst te worden afgerekend alvorens er iets besteld kan worden. Tevens gaan zij akkoord met het ver­melden van hun naam in het kassaregister. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de AVG (artikelen 6 & 7 en rechtsoverweging 32).

Artikel 23 Sociale media

23.1     Natuurlijk wordt de Sociale media waarschijnlijk voornamelijk gebruikt als privé­per­soon. De regels in dit artikel hebben vooral betrekking op wat je als lid doet voor de vereniging. Wel vragen we je ook bij wat je als privépersoon doet, je ervan bewust te zijn dat het steeds makkelijker is voor anderen om te zien wie je bent, waar je werkt, welke hobby’s je hebt en van welke verenigingen je lid bent.

23.2     Daarmee ben je ook in wat je in privétijd als privépersoon doet steeds meer ook een vertegenwoordiger van ‘SV de Vrijheid’. Wij denken dat als je je daarvan be­wust bent, je daar op een verantwoordelijke manier mee zult omspringen. Tege­lijkertijd is het goed je te realiseren dat niet opeens alles nieuw en anders is. Wat hetzelfde blijft is dat je altijd je gezond verstand gebruikt. Realiseer je bijvoor­beeld dat informatie die je op sociale media sites zet eigenlijk niet meer verwij­derd kan worden. Ook informatie die je alleen beschikbaar maakt voor ‘vrienden’ kan gemakkelijk gekopieerd worden en be­schikbaar komen voor de rest van de we­reld.

23.3     Voor zover je je op sociale media mengt in discussies die direct of indirect gaan over, of te maken hebben met ‘SV de Vrijheid’, is het goed je te realiseren dat je dan altijd een verantwoordelijkheid hebt als lid, en je bijdragen dus in het belang van onze ver­eniging moet zijn.

23.4     Bij het gebruik van sociale media vragen we je voor zover van toepassing, de vol­gende aanwijzingen in acht te nemen:

 • Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor wat je communiceert, onder welke naam of alias je dat ook doet.
 • Als je accounts of aliassen aanmaakt, is het zonder toestemming van het be­stuur niet toegestaan ‘SV de Vrijheid’ op enigerlei wijze onderdeel te laten uitmaken van die accountnaam of alias.
 • Voor zover je op sociale media dingen doet/zegt die schadelijk zijn voor ‘SV de Vrij­heid’ is er altijd een mogelijkheid dat je daar door het bestuur van ‘SV de Vrijheid’ op wordt aangesproken.
 • Als je iets communiceert dat direct of indirect gaat over ‘SV de Vrijheid’ dan vragen we je niet negatief te communiceren over ‘SV de Vrij­heid’ en niet te praten namens ‘SV de Vrijheid’. Voor negatieve communicatie lenen sociale media zich heel slecht en het leidt zelden ergens toe.
 • Als je in een discussie betrokken raakt waarvan je merkt dat die onplezierig wordt, houd er dan mee op in plaats van je te laten meeslepen.
 • Houd er rekening mee dat je in je communicatie geen informatie verspreidt over derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Bedenk dat steeds meer toepassingen (zoals Foursquare, maar ook bijvoorbeeld Twitter) je locatie meestu­ren en beschikbaar maken voor derden en dat je daarmee dus ook informatie over ‘SV de Vrijheid’ onbedoeld kunt communiceren.
 • Reageer niet impulsief, het kan nooit kwaad twee keer na te denken voordat je een posting doet. Overleg bij twijfel met anderen.
 • Wees je ervan bewust dat als je een Facebook-pagina ‘liked’, het bedrijf of organi­satie achter die pagina kan adverteren met jouw naam en foto bij die advertentie. Een andere mogelijkheid is om deze optie van Facebook uit te zetten.
 • Vraag altijd toestemming (de AVG grond­slag) als je op de vereniging een foto een filmpje wilt maken aan de elke betrokken.

23.5     Het bestuur realiseert zich dat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan. In deze gedragscode hebben we geprobeerd de belangrijkste uitgangspunten en afspraken te vatten, maar volledig kunnen we niet zijn. De belangrijkste afspraak is daarom mis­schien wel: Blijf nadenken en houdt het belang van ‘SV de Vrijheid’ altijd in je achter­hoofd.

Artikel 24 Wijziging van het huishoudelijk reglement

24.1     Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de al­gemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor op­roeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

24.2     Ten minste veertien dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijzi­ging van het huishoudelijk reglement ten minste veertien dagen voor de vergadering in het club­orgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

24.3     Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten minste 51% van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste 2/3 van de le­den aanwezig is.

24.4     Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergade­ring bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aan­wezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt geno­men, mits met meerderheid van 51% van de uitgebrachte geldige stemmen.

24.5     Bezwaren tegen dit reglement dienen uiterlijk zeven dagen vóór de Algemene Leden­vergadering schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de vereniging. Als een bezwaar door meer dan 50% van de leden ingediend wordt, zal het bestuur het huis­houdelijk reglement dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 25 Duur en beëindiging van het bestuurslidmaatschap.

25.1     Elk bestuurslid treedt (art. 10, lid 2 van de statuten) uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het be­stuur op te maken rooster van aftreding.

25.2     Onder een jaar wordt ten dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaar­lijkse algemene vergaderingen.

25.3     De aftredende bestuurder is maximaal twee maal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in

Artikel 26 Ingangsdatum

25.1     Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag die volgt op zijn vaststelling.

25.2     Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij het bestuur en is ge­publiceerd op de website van de vereniging.